Stiftelsens stadgar

Årsredovisning

Svensk Insamlingskontroll

Johan Janssons Stiftelse för tumörforskning och Cancerskadade är en ideell stiftelse med 90-konto, som kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Stiftelsens ändamål

Stiftelsen har till ändamål

a) att främja vetenskaplig verksamhet inom området muskuloskeletal tumörforskning i Västsverige inkluderande Värmland genom utdelande av bidrag till forskningsprojekt samt till nationellt och internationellt utbyte av forskningsinformation;

att genom att bl a bidra till finansiering av forskartjänster stödja verksamheten vid Centrum för Muskuloskeletal Tumörforskning vid medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet och Sahlgrenska universitetssjukhuset eller sådan organisation för forskningssamarbete inom området som kan komma att ersätta denna samt

att i andra hand stödja annan cancerforskning i området.

b) att genom tillhandahållande av handikappanpassade bilar ge bilstöd ti 11 i första hand cancerskadade i Västsverige inkluderande Vä1mland vilka ej själva har ekonomisk möjlighet att inneha sådan bil. I första hand skall bilstödet avse dem som fått funktionshinder på grund av muskuloskeletal tumörsjukdom.

DELA: